Általános Szerződési Feltételek és Jogi Nyilatkozat

ÁSZF


Kérjük, hogy megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az 'Általános szerződési feltételek'-et, a jogi nyilatkozatot és kizárólag akkor vegye igénybe honlapunk szolgáltatásait, ha azokkal maradéktalanul egyetért!

Tájékoztatás: a webáruházban szereplő szellemi termékek (és a könyvek is, fizikai formában) szerzői jogi védelem alatt állnak! All rights reserved. Lásd e weboldal Jogi Nyilatkozatát, a lap alján.

A Megrendelők számára a nem nyilvános, megrendelt YouTube -videokat tilos közzétenni bármilyen felületre és tilos letölteni is! A  kifizetett videok minimum  1 évig elérhetőek. Ettől csak a YouTube vagy/és a Google Drive megszűnése és felfüggesztése, ideiglenes megszűnése képez kivételt!

TOVÁBBÁ KÖNYVEIM KIZÁRÓLAGOS ÉRTÉKESÍTŐJE ÉS TULAJDONOSA KALMÁR MELINDA. 

KÖNYVEIM KERESKDELEMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓK! ANTIKVÁRIUMOKBA IS TILOS LEADNI!  KÖNYVÉRTÉKESÍTÉSRE SZERZŐDÖTT PARTNEREIM NINCSENEK. 

*NYILVÁNOS VIDEOIMAT PEDIG NEM LEHET FACEBOOKRA ÉS MÁS KÖZÖSSÉGI PLATFORMOKBA FELTÖLTENI!

Üzemeltetői adatok

Kalmár Melinda, www.plejacm.hu Üzemeltetője, egyéni vállalkozó

Adószáma: 53123624-1-43

Nyilvántartási szám: 58347319

Elérhetőség: melindakalmar111@gmail.com, plejacm111@gmail.com


A honlap-szolgáltató neve: Webnode AG.

A honlap-szolgáltató címe: 

Gartenstrasse 3, 6304 Zug

Switzerland

Regisztrációs azonosítója

CH-170.3.036.124-0

Kereskedelmi nyilvántartása

Kanton Zug
Handelsregister- und Konkursamt
Aabachstrasse 5
Postfach
6301 Zug

A honlap-szolgáltató e-mail címe: info@webnode.hu


Szerződéskötés

www.plejacm.hu üzemeltetője, Kalmár Melinda és a megrendelő között nem köttetik írásbeli szerződés. A szerződéskötés ráutaló magatartással történik, szerződéskötésnek minősül ezáltal minden telefonon (szóban), e-mail-en és a www.plejacm.hu weboldalon keresztül elküldött és leadott megrendelés. Mindkét fél érdekében kérjük, hogy megrendelését lehetőség szerint írott formában (internetes honlapon keresztül írásban) juttassa el hozzánk! A megállapodás nyelve: magyar. A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a Vásárló kérésére utólagosan nem hozzáférhető.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv."), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk") szabályozza.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a plejacm.hu internetes áruházában található valamennyi szolgáltatás /árucikk, (tétel) melyek jellemzői az adott tételhez tartozó termékleírásokból tudhatók meg. Az árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek megjelenése a valóságban eltérhet ezektől.

Garanciális feltételek könyvre

A vevőhöz hibásan, sérülten érkező könyv helyett  a Szolgáltató hibátlan csere-könyvet küld saját költségére az eredeti megrendelésben szereplővel megegyező termék formájában. Amennyiben a Szolgáltató nem a megrendelt árut küldi el a vevőnek, azt a vevő írásbeli értesítését követően szintén cégünk költségére megküldjük vevő részére.


A vevő által nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból eredő, a terméken történt meghibásodásért, sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget és nem biztosít csereterméket, sem pénzbeli visszatérítést.

Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.


Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát  köteles eljuttatni az alábbi elektronikus kapcsolattartásra szolgáló címre: plejacm111@gmail.com

A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

Ehhez a Vásárló felhasználhatja a lentebb található elállási formanyomtatványt, amely formai szempontból nem kötelező.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, (könyvet) vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Termék plejacm.hu esetében: a webáruházban szereplő könyvek


Jogérvényesítés:

A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:


E-mailben: A plejacm111@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.


Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén felmerülő kérdésekkel forduljon ide bizalommal: Magyar Online Vitarendezési Kapcsolattartó Pont:

E-mail: onlinevita@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-2033

ODR Link

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami a plejacm111@gmail.com.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Szállítási feltételek, határidők

A megrendelt szolgáltatást (online elküldött előadások, video- oktatási anyagok) termékeket 7 munkanapon belül elküldi  a vevő részére a Szolgáltató. Termék (könyvek) esetében ez az időtartam 2 hét.

Kérjük, ha a könyvek esetében sérült, vagy felbontott csomagot kap, vetessen fel jegyzőkönyvet a kiszállítást végző vagy a csomagot átadó szakemberrel és értesítsen a plejacm111@gmail.com-on.

A könyvek ajánlottan kerülnek feladásra a Magyar Postával, így RAG szám alapján bármikor nyomon követhető! Amennyiben nem kerül a szállítási határidőn belül a könyv kiszállításra, kérem, írjon a plejacm111@gmail.com-ra, hogy a RAG szám alapján mielőbb utókövethessük a levélküldemény útját! Vásárló


Tulajdonjog

A megrendelt szolgáltatások és termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

Szállítási költségek:

Levélküldés (könyvek) a Gyűjtőszállítás.hu Kft-vel, ill. a Magyar Postával: (levélküldeményként, ill. szükség szerint csomagként!)

Utalásnál A KÖNYVEK ÁRÁHOZ kérem, hogy NE FELEJTSE EL HOZZÁSZÁMÍTANI A WEBÁRUHÁZBAN KIÍRT POSTAKÖLTSÉGET!
A szállítási (posta) költségekre irányadó e weboldal webáruházi tájékoztatója, ill. a megrendelés után Megrendelő email címére megérkező no-reply email tájékoztatója.


Adható kedvezmények

Nagyobb megrendelések esetén a kedvezmények külön megállapodás alapján kerülnek meghatározásra.

Rendelési információk

Rendelését leadhatja  a plejacm.hu-n.

Az e-shopunkban leadott megrendelése elküldése után a vevő az üzenetben megadott e-mail címére egy értesítést (no-reply email) kap az aktuális rendelése számával, dátumával, a termékek részletezésével és áraival, valamint a számla bruttó végösszegével.

Fizetés:

Előreutalással a következő bankszámlaszámra: (lásd a no-reply emailben megadott bankszámlaszám)

vagy készpénzben élő programokon.


Adatvédelmi irányelvek:

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A www.plejacm.hu webáruház böngészése közben cookie-kat (sütiket) állítottunk be a böngészőjében. A sütik névtelen információkat tárolnak a webáruház használatáról, mint pl. a kosárba helyezett termékekről, kiválasztott nyelvről, valutáról. A sütik által lekérdezett adatok titkosítva vannak elmentve, amit a Szolgáltató szervere tud visszafejteni és értelmezni.

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

https://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Ön az oldalon történő böngészéssel, esetleges regisztrációval (jelenleg nem lehetséges) megrendeléskori (regisztráció nélküli) adatközléssel, illetve az ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétellel hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

- rendelés teljesítése, számlázása

- beérkező megkeresések és felszólalások megválaszolása

- ajánlatokban, promóciókban, játékokban való részvétel lebonyolítása

- webáruház optimalizálása

- piackutatás

A felénk közölt személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivétel jelentenek a szállításért és a fizetés lebonyolításáért felelős szerződéses partnereink, akik ezen információk nélkül nem tudnák a megrendelést teljesíteni. Szerződéses partnereink a személyes információkat kizárólag a megrendelés teljesítésére használják fel.

A Szolgáltató e-mailben és kiszállítási információk esetén SMS-ben is felveheti a Vásárlóval a kapcsolatot.

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszeren nem orvosolható, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatvédelmi politika módosítása

A webáruházon szereplő adatokat, ide értve az Általános Szerződési Feltételeket és jelen Adatvédelmi irányelveket, a Szolgáltató bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatja. A módosítások a webáruházban történő közzétételtől azonnal érvénybe lépnek. A webáruház további felhasználásával elfogadod a módosításokat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat Kalmár Melinda, a plejacm.hu Üzemeltetője kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. Magyar Posta, futárszolgálat, aki a plejacm.hu-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

További információkat adatvédelmünkről az Adatkezelési tájékoztató menüpontban találsz.

 

Jogi Nyilatkozat az információk, szellemi és fizikai termékek tulajdonjogáról, Kalmár Melindán kívüli kereskedelmi tilalmáról!

Kijelentjük, hogy plejacm.hu birtokolja az oldalon látható információkat. A www.plejacm.hu  oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos  a plejacm.hu weboldalról származó webáruházi szellemi termékek, információk, ötletek, termékcikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. 

A webáruházban szereplő szellemi és fizikai termékek szerzői jogi védelem alatt állnak! Kereskedelmi forgalomba nem hozhatók!

A Megrendelők számára a nem nyilvános, megrendelt YouTube -videokat tilos közzétenni!

A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát vagy használja a webáruházat, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Üzemeltető általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.